2023

2023-09-26T00:23:06+01:00

Ata N.º41 – 28.02.2023 Ata N.º40 – 27.01.2023 Ata N.º42 – 20.03.2023 Ata N.º43 – 28.04.2023 Ata N.º44 – 30.05.2023 Ata N.º45 – 30.06.2023 Ata N.º46 - 31.07.2023

20232023-09-26T00:23:06+01:00

2022

2023-05-29T17:43:14+01:00

Ata n.º 10 – 29.03.2022Ata n.º 11 – 23.11.2022Ata n.º 12 – 09.12.2022

20222023-05-29T17:43:14+01:00

2022

2023-02-23T14:49:03+00:00

Ata N.º39 – 05.12.2022 Ata N.º38 – 14.11.2022 Ata N.º37 – 31.10.2022 Ata N.º36 – 30.09.2022 Ata N.º35 – 19.08.2022 Ata N.º34 – 21.07.2022 Ata N.º33 – 28.06.2022 Ata N.º32 – 13.06.2022 Ata N.º31 – 30.05.2022 Ata N.º30 – 28.04.2022 Ata N.º29 – 31.03.2022 ATA Nº 28 - 28.02.2022 ATA Nº 27 - 21.01.2022

20222023-02-23T14:49:03+00:00

Emprego Jovem

2021-06-11T11:21:34+01:00

Emprego Jovem de Verão 2021

Emprego Jovem2021-06-11T11:21:34+01:00

Relatórios Trimestrais/Semestrais

2023-08-25T12:39:39+01:00

1º Trimestre 2023 1º Trimestre 2022 2º Trimestre 2022 Relatório de Gestão Intercalar 1º Semestre 2022 3º Trimestre 2022 1º Trimestre 2021 2º Trimestre 2021 Relatório de Gestão Intercalar 1º Semestre 2021 3º Trimestre 2021 4º Trimestre 2021

Relatórios Trimestrais/Semestrais2023-08-25T12:39:39+01:00

2021

2022-12-07T15:27:57+00:00

Ata nº9 - 17.12.2021Ata nº8 - 09.11.2021Ata nº7 - 09.11.2021Ata nº6 - 18.06.2021Ata nº5 - 29.03.2021Ata nº4 - 21.01.2021

20212022-12-07T15:27:57+00:00
Go to Top